TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO:

symbol cyfrowy zawodu [311928]

Kwalifikacje:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczy się:
 • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
 • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
 • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
 • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym;
 • przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
 • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.
Technik transportu kolejowego znajdzie zatrudnienie, jako:
 • dyżurny(a) ruchu,
 • nastawniczy(a),
 • manewrowy(a),
 • konduktor, kasjer(ka),
 • dyspozytor(ka),
 • kierownik pociągu.

TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

symbol cyfrowy zawodu [311407]

Kwalifikacja:

TKO.02. – Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym nauczy się:
 • montowania, diagnozowania, remontowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • montowania i eksploatowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych;
 • montowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • budowania i eksploatowania urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym;
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym znajdzie zatrudnienie w:
 • zakładach zarządzających infrastrukturą kolejową,
 • firmach związanych z budową remontami i utrzymaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • produkujących urządzenia sterowania ruchem,
 • zakładach związanych z projektowaniem urządzeń sterowania ruchem.

TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO

symbol cyfrowy zawodu [311220]

Kwalifikacje:

TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa kolejowego nauczy się:
 • organizowania i koordynacji robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych;
 • kontrolowania stanu technicznego dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych;
 • podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego w przypadku awarii, wypadku lub klęsk żywiołowych;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej utrzymania dróg kolejowych;
 • sporządzania kosztorysów robót drogowo-mostowych.
Technik budownictwa kolejowego znajdzie zatrudnienie w:
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budownictwa kolejowego,
 • w obsłudze taboru kolejowego,
 • w biurach projektowych,
 • może prowadzić własna działalność gospodarczą.

TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO

symbol cyfrowy zawodu [311302]

Kwalifikacje:

TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego nauczy się:
 • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych;
 • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych;
 • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego;
 • wykonywania napraw środków transportu szynowego;
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.
Technik elektroenergetyk transportu szynowego znajdzie zatrudnienie w:
 • zakładach taboru kolejowego,
 • zakładach naprawczych taboru kolejowego,
 • zajezdniach tramwajowych i metra,
 • przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy,
 • przedsiębiorstwach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym.