L.p.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowychod 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00
2Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe1szy termin:
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
2gi termin:
od 25 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.2
1szy termin:
od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
2gi termin:
od 13 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.2
3Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandydujeod 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
4Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzania sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7do 14 maja 2021 r.do 14 maja 2021 r.
5Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca2021 r.;
II termin3 do 8 lipca 2021 r.
od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.
6Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.; II termin1 do 8 lipca 2021 r.od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.
7Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.; II termin1 do 8 lipca 2021 r.od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.
8Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.I termin do 17 czerwca 2021 r.;
II termin do 9 lipca 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.
9Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.I termin do 17 czerwca 2021 r.;
II termin do 9 lipca 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.
10Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).I termin do 17 czerwca 2021 r.;
II termin do 9 lipca 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.
11Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.1szy termin:
do 14 lipca 2021 r.
2gi termin:
do 15 listopada 2021 r.2
1szy termin:
5 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
do 17 grudnia 2021 r.2
12Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.1szy termin:
do 21 lipca 2021 r.
2gi termin:
do 30 listopada 2021 r.2
1szy termin:
13 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
do 7 stycznia 2022 r.2
13Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych1szy termin:
22 lipca 2021 r.
2gi temin:
1 grudnia 2021 r.2
1szy termin:
16 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
10 stycznia 2022 r.2
14Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie1szy termin:
od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
2gi termin:
od 25 października 2021 r. do 6 grudnia 2021 r.2
1szy temin:
od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
od 13 grudnia 2021 r. do 13 stycznia 2022 r.2
15Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.1szy temin:
od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
2gi termin:
od 2 grudnia 2021 r. do 9 grudnia 2021 r.2
1szy temin:
od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
2gi termin:
od 11 stycznia 2022 r. do 18 stycznia 2022 r.2
16Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych1szy temin:
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00
2gi termin:
10 grudnia 2021 r.2
1szy termin:
23 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
19 stycznia 2022 r.2
17Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole1szy termin:
2 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
10 grudnia 2021 r.2
1szy termin:
23 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
19 stycznia 2022 r.2
18Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych1szy termin:
do 3 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
do 13 grudnia 2021 r.2
1szy termin:
24 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
do 20 stycznia 2022 r.2
19Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.1szy termin:
do 5 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
do 17grudnia 2021 r.2
1szy termin:
26 sierpnia 2021 r.
2gi termin:
do 26 stycznia 2022 r.2
20Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.1szy termin:
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
2gi termin:
do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia2
1szy termin:
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
2gi termin:
do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia2
21Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.1szy termin:
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
2gi termin:
do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia2
1szy termin:
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
2gi termin:
do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia2
22Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.1szy termin:
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
2gi termin:
do 7 dni od dnia złożenia odwołania do
dyrektora szkoły2
1szy termin:
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
2gi termin:
do 7 dni od dnia złożenia odwołania do
dyrektora szkoły2

1 – W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/202 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie

2 – Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

3 – Dyrektor szkoły – wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* – Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

** – W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.