Wymagane dokumenty

 

1. Wydruk podania z programu elektronicznej rekrutacji Vulcan (http://slaskie.edu.com.pl/)
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ po szkole podstawowej
4. Dwie aktualne podpisane fotografie legitymacyjne
5. Zaświadczenie lekarskie Kolejowej Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (skierowanie na badania zostanie wydane w sekretariacie szkoły przed zakończeniem rekrutacji).

Harmonogram czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
do szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (Kandydat składa podanie jedynie do szkoły pierwszego wyboru) od 13 maja
do 25 czerwca 2019r.
od 26 lipca
do 30 lipca
2019r.
Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 21 czerwca
do 25 czerwca
2019r.
 

————————

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną do 28 czerwca 2019r. do 5 sierpnia
2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 lipca 2019r. 21 sierpnia 2019r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 16 lipca
do 18 lipca
2019r.
od 21 sierpnia
do 23 sierpnia
2019r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata (kandydata pełnoletniego) woli uczęszczania do szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 16 lipca
do 24 lipca
2019r.
od 21 sierpnia
do 29 sierpnia
2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 25 lipca 2019r. 30 sierpnia 2019r.

Harmonogram czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
do szkół ponadpodstawowych 

Na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
(o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych)

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
(Kandydat składa podanie jedynie do szkoły pierwszego wyboru)
od 13 maja
do 25 czerwca 2019r.
od 26 lipca
do 30 lipca
2019r.
Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej od 21 czerwca
do 25 czerwca
2019r.
 

————————

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną do 28 czerwca 2019r. do 5 sierpnia
2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 lipca 2019r. 21 sierpnia 2019r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 16 lipca
do 18 lipca
2019r.
od 21 sierpnia
do 23 sierpnia
2019r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata (kandydata pełnoletniego) woli uczęszczania do szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 16 lipca
do 24 lipca
2019r.
od 21 sierpnia
do 29 sierpnia
2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 25 lipca 2019r. 30 sierpnia 2019r.